Happy Raksha Bandhan 2016 Quotes, Images, Messages, SMS, Wishes

Happy Raksha Bandhan 2016 Quotes Wishes Messages SMS for Whatsapp Status | Rakhi Purnima Images Photos Pictures Greetings Cards Free Download

{Samvatsari} Michhami Dukkadam Quotes Wishes Messages in English Gujarati & Marwari

Samvatsari Michhami Dukkadam Quotes Wishes Messages SMS in English Gujarati & Marwari- Michhami Dukkadam is an ancient Prakrit phrase which means may all the evil that has been done be fruitless. The day is mostly observed by Jains all over the nation. The phrase is used when a person makes a mistake or when asking for forgiveness in advance for inadvertent ones. The day is celebrated on Samvatsari, the concluding day of the eight days Paryushana. On this day jains requests forgiveness from each other for all the offences committed. They bow their heads and join hands in front of each other. Send Michhami Dukkadam Quotes Wishes Messages SMS to your friends and relatives as these are available in English Gujarati & Marwari.

Samvatsari SMS

Happy Samvatsari SMS: Paryushana is one of the main festivals of the Jain community. Jains and also many non-Jains greet their friends and relatives with “Michhami Dukkadam”. They mean that no private quarrel or dispute may be carried forward after the day of Samvatsari, this day is also called as International Forgiveness Day, it’s the last day of Paryushana, it is the last day of Paryushana. Jains observe a complete fast like Ekasana, Byasana, Ayambil or Upvas. Here we will be providing you Samvatsari Quotes to send to your friends and family.

Happy Samvatsari

Happy Samvatsari

Nӓvkӓr ɱӓrӓ ɱӓn ɱӓi chê, Jӓin ɱӓro dӓrɱ chê, Grudêv ɱӓ ɱӓrӓ prӓn chê, ɱox Ni ɱӓnê ӓpêkshӓ chê… Pӓryushӓn ɱӓhӓpӓrvӓ Niɱitê Jӓi Jênêndrӓ…Bolê chӓlê ɱICCHӒɱI DUKKӒDӒɱ.

Prӓbhu Nê Nӓɱê Tê Gӓɱê Pӓn Sӓunê Nӓɱê Tê, Prӓbhu Nê Gӓɱê. Pӓryushӓn ɱӓhӓpӓrvӓ Niɱitê Sӓunê ɱӓn Vӓchӓn Ӓnê Kӓyӓ Thi “ɱICCHӒɱI DUKKӒDӒɱ”.

Samvatsari Michhami Dukkadam

Samvatsari Michhami Dukkadam

Vêr nu kӓro visӓrjӓn, Prêɱ nu kӓro sӓrjӓn, ɱӓn, Vӓchӓn, Kӓyӓ thi jӓntӓ ӓjӓntӓ ӓӓpnӓ dil nê dubhӓvyu hot to ӓӓp nê ɱӓrӓ ӓntӓh kӓrӓn purvӓk nӓ ɱichhӓɱi dukkӓdӓɱ.

ɱӓrӓ Ӓtɱӓ Sӓnskӓro Thi Vitêlӓ Vӓkhӓt ɱӓ Bhulthi Thӓyêli Kê Jӓni Joynê Kӓrêli Шrutty Kê PrӓШrutty Bӓdӓl Gӓdgӓd Kӓnthê ɱichchӓɱi Dukkӓdӓɱ

Samvatsari Quotes

Samvatsari Quotes

Ӓtӓr vӓinӓ ɱӓtê tӓir thӓijӓv pӓrusӓn ӓviyӓ rêtɱê tӓpsyӓ kro tӓpӓsvi rӓjpӓrusӓn ӓviyӓ rêɱӓhӓ pӓrvӓ pêhlӓ ɱӓri bhulkhӓɱvtӓ ɱICHHӒɱI DUKKӒDӒɱ.

Samvatsari SMS Quotes

Samvatsari SMS Quotes

Michhami Dukkadam Quotes

Michhami Dukkadam Quotes: The day hold a great importance in Jain community, the day starts with prayers and services and ends with greeting Michhami Dukkadam to all. They ask for forgiveness for all the bad things they have done so far and assures that it will never happen again. The actual meaning of the phrase says that, “if is have caused any harm or offence to you intentionally or unintentionally with words or with deeds then I’m sorry for the same, please forgive me”. People spread the message for forgiveness with the help of letters or phones. But now that the technology has advanced, you can send Michhami Dukkadam Quotes to all your relatives. These Michhami Dukkadam Quotes will melt the heart of your relatives and they’ll forgive you at an instance.

Michhami Dukkdam Images

Michhami Dukkdam Images

Yӓd kӓryӓ pӓn yӓd nӓ ӓvê ,ɱӓnnê sӓɱjӓvyӓ pӓn kӓi nӓtijo nӓ ӓvyê , ӓjê ɱӓrӓ ӓntӓr thi ӓkêjj vӓt ӓvyê chê , tӓɱӓrӓ bhӓvnӓ ӓkӓnd chê ӓnê ɱӓrӓ lidhê koi jӓntӓ ӓjӓntӓ bhul thӓi hoê , to ɱichӓɱi dukkӓdӓɱ.divyӓ.

Bhul sê ӓgӓr koi bhool hui ho to usê bhool jӓnӓbhoolnӓӓ sirf bhool ko hӓɱê nӓ bhool jӓnӓkchӓɱӓvӓni

Michhami Dukkdam Messages

Michhami Dukkdam Messages

On this ӓupicious dӓy of Sӓɱvӓtsӓri, I bêg for forgivênss for ӓll hurts cӓusêd by ɱê knoШingly & unknoШingly.ɱichchhӓɱi dukkӓdӓɱ.

Pӓrvӓdhirӓj pӓryushӓn ni tӓӓn ɱӓӓn dhӓӓn thi ӓrӓdhnӓ kӓri nê ӓtɱӓ nê suddh bӓnӓvi nê nikӓt nӓ bhӓv ɱӓ pӓrӓɱ sukh nê pӓɱê. Ê ɱӓngӓl subhkӓɱnӓ

Michhami Dukkdam SMS

Michhami Dukkdam SMS

KHӒӒɱÊɱI SӒVVÊ JÊÊVӒ (मैं सभी जीवित प्राणियों के लिए माफी अनुदान)
SӒVVÊ JÊÊVӒ KHӒɱӒNTU ɱÊ (मई सभी जीवित प्राणियों मुझे क्षमा अनुदान)
ɱÊTTI ɱÊ SӒVVÊ BHUYÊSU (सभी जीवित प्राणियों के साथ मेरी दोस्ती है)
VӒIRӒɱ ɱӒJHӒɱ NӒ Kênӓi (मेरी दुश्मन पूरी तरह से अस्तित्वहीन है)

Michhami Dukkadam Wishes

Michhami Dukkadam Wishes: Feeling of forgiveness can be expressed in the best way with the help of Wishes and Quotes. Scroll down to get more of Michhami Dukkadam Wishes. The day commences with Pratikramana which means introspection. Jains seek for forgiveness from all the creatures of the world to whom they may have harmed intentionally or unintentionally. Paryusana falls during Chaturmas, the four months of rainy season. Samvatsari means last day of Jain festival. During these days people abstain themselves from food and water. They prefer not to eat after the sunset as the intensity of the living creatures is more after sunset. All the four months they engage themselves in Pratikramana, introspection and fasting. They wandering monk gives speeches to the devotees and they enlighten them regarding the importance of this festival.

नवकार मेरी सांस है
जैन  धर्म मेरा विश्वास  है ,
गुरुदेव  मेरे  प्राण  है ,
मोक्ष  कि मुझे  तलाश  है ,
क्षमा पर्व पर  उत्तम क्षमा
ɱichhӓɱi Dukkӓdӓɱ

ક્ષમાપનાનો વિરાટ તહેવાર. . . એટલે
“શ્રી સંવત્સરી મહાપર્વ”
મારા કોઈ કાર્યથી સીધી રીતે કે આડકતરી રીતે જાણતા કે અજાણ્યા જો મે તમારી ભાવનાઓને ઠેસ પહોચાડી
હોય અથવા કોઈ વાતનુ દુ:ખ પહોચાડયો હોય તો તે બદલ હુ મારા અંતકરણથી માફી માગુ છુ
મિચ્છામિ દુકકડંમ

Michhami Dukkadam Messagees

Michhami Dukkadam Messagees

Vêr nu kӓro visӓrjӓn, Prêɱ nu kӓro sӓrjӓn, ɱӓn, Vӓchӓn, Kӓyӓ thi jӓntӓ ӓjӓntӓ ӓӓpnӓ dil nê dubhӓvyu hot to ӓӓp nê ɱӓrӓ ӓntӓh kӓrӓn purvӓk nӓ ɱichhӓɱi dukkӓdӓɱ.

ɱӓn Chnchӓl Chhê,
Jibh Ӓgni Chhê,
Chhӓtӓy kӓyӓ Jӓntӓ Ӓjӓntӓ Kyӓ pӓn Kӓdvӓs Ӓvi Vêrӓni Hoy,
Tӓɱӓrӓ Dil Nê Thês Pӓhochi Hoy to ɱӓn Vӓchӓn thi Kӓyӓ thi
ɱichhӓɱi Dukkӓdӓɱ

पर्युषण
‘संवत्सरी ना दिवस पहेला
मारा थी क्यारे पण जानता अजानता कोई पण दुःख लाग्यु
होय तो मन वचन काया ना योग थी मिच्छामी दुक्कडं

Michhami Dukkadam Messages

Michhami Dukkadam SMS: Devotees make special arrangement for the Mahasaheb as they give more information about Jainism. Asking for forgiveness is the normal thing Jain people do after Paryushana. There is a controversy where people think whether to say Michhami Dukkadam before Samvatsari or after waiting for the day itself. Jain Aum is different from Hindu Aum. The pillars for Jain Aum are Siddha being at the top followed by Arihant, Acharya, Upadhyay and lastly Sadhu. This year Samvatsari will be observed on September 5, the day collides with Teachers Day and Ganesh Chaturthi. Make all your relatives and friends feel special this year and wish them Michhami Dukkadam with Messages. You will get many Michhami Dukkadam Messages here, download it and spread forgiveness everywhere.

Happy Michhami Dukkadam Images

Happy Michhami Dukkadam Images

जैन पयुर्षण के क्षमावाणी पर्व पर दिल से मिच्छामी दुक्कड़म ‘उत्तम क्षमा’। जय जिनेंद्र

विगत दिनों में मेरे किसी व्यवहार से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ , कृपया क्षमा कर अनुग्रहित करे .

Yӓd kӓryӓ pӓn yӓd nӓ ӓvê ,ɱӓnnê sӓɱjӓvyӓ pӓn kӓi nӓtijo nӓ ӓvyê , ӓjê ɱӓrӓ ӓntӓr thi ӓkêjj vӓt ӓvyê chê , tӓɱӓrӓ bhӓvnӓ ӓkӓnd chê ӓnê ɱӓrӓ lidhê koi jӓntӓ ӓjӓntӓ bhul thӓi hoê , to ɱichӓɱi dukkӓdӓɱ.divyӓ.

Michhami Dukkadam Images

Michhami Dukkadam Images

संवत्सरी महापर्व की हार्दिक बधाईया — विगत बर्ष मे मुझ से कुछ ऐसा कहा गया या सुना गया हो जिस से आप जी के कोमल ह्रदय को चोट लगी हो तो मैं मन वचन काया से क्षमा याचना करता हू ।।।

दस मन ना, दस वचन ना ,बार काया ना,
ए बत्रिश दोशोमा जे कोई दोष लाग्यो होए ते सवी हु मन वचन कायाये करी
तस्स मिच्छामी दुक्कडम

Summary
Review Date
Reviewed Item
{Samvatsari} Michhami Dukkadam Quotes Wishes Messages in English Gujarati & Marwari
Author Rating
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Happy Raksha Bandhan 2016 Quotes, Images, Messages, SMS, Wishes © 2016 Frontier Theme